Monthly Archives: Tháng Hai 2020

image
  • Tháng Hai 20, 2020

Trách nhiệm xã hội

  • Không có phản hồi

Posted By: aftadmin

▶Hiệp hội Thực phẩm minh bạch (AFT) là một tổ chức xã hội, tự nguyện, phi lợi nhuận của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm hoặc sản phẩm có liên quan đến thực...

Read more
image
  • Tháng Hai 5, 2020

[Video] Nhận diện thực phẩm có trách nhiệm

Posted By: aftadmin

   

Read more