Posted By: aftadmin

Hiệp hội Thực phẩm minh bạch (AFT) là tổ chức cộng đồng, hoạt động phi lợi nhuận vì nền sản xuất thực phẩm an toàn và minh bạch. AFT tổ chức kết nối các nhà sản xuất theo hướng hữu cơ, sản xuất thực phẩm an toàn, cam kết minh bạch thông tin và chịu sự kiểm tra, giám sát của AFT. Từ đó, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn Minh Bạch và Qui tắc Ứng xử nội bộ do AFT ban hành.

Mục đích và nhiệm vụ của AFT là xây dựng dòng sản phẩm thực sự an toàn, tin cậy cho người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời hỗ trợ hội viên phát triển và mở rộng thị trường.

AFT quan tâm tới việc bảo vệ, phục hồi môi trường đất và nước cho canh tác cũng như bảo vệ sức khỏe của người nông dân.

Slogan của AFT là “Thực phẩm an toàn cần minh bạch”.